Close

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

February 23, 2024 2:30 AM EST

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag bokslutskommuniké avseende 2023 för moderbolaget respektive för koncernen.

Oktober - December 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 278 kronor den 31 december 2023, en ökning från 267 kronor per 30 september 2023.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 37,7 mkr. Investering har skett i Safe Life om 20,0 mkr samt i Green Landscaping om 17,7 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 265,6 mkr (297,8).
  • Resultat före skatt uppgick till 263,5 mkr (-239,2) och resultat per aktie uppgick till 35,05 kr (-32,07).

Januari – Decemberr 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 278 kronor den 31 december 2023, en minskning från 330 kronor per 31 december 2022. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 123,8 mkr. Investering har skett i Safe Life om 50,0 mkr, i Green Landscaping om 17,7 mkr, i Sobrera om 10 mkr och Volta om 46,1 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 985,6 mkr (1 012,7).
  • Resultat före skatt uppgick till -412 mkr (317,0) och resultat per aktie uppgick till -57,86 kr (44,84).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

I beslut som fattades den 16 oktober 2023 meddelade styrelsen i Volta Trucks AB att de har ansökt om konkurs. Konkursförfarandet för Volta Trucks är ännu inte klart, men inga materiella värden bedöms kunna återfås. Investeringen är därmed fortsatt upptagen till 0.
Byggmästaren investerade i oktober 2023 ytterligare 20 miljoner kronor i Safe Life. Detta i samband med en finansieringsrunda som, tillsammans med ytterligare bankfaciliteter, möjliggjorde ytterligare förvärv.
Vidare avyttrade Fasticon, där Byggmästaren äger ca 91 procent, STF Ingenjörsutbildning AB till Presto AB under det fjärde kvartalet.
Byggmästarens dotterföretag Ge-Te Media, där Byggmästaren äger ca 63%, tecknade den 15 december 2023 avtal om att avyttra SDR Svensk Direktreklam AB till North Media A/S. Avyttringen genomfördes den 29 december 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Team Olivia, där Byggmästaren, direkt och indirekt, äger ca 19,5 procent av aktierna, har tecknat avtal om att avyttra den svenska omsorgsverksamheten till Attendo. Transaktionen är föremål för myndighetsprövning.
Infrea har den 19 februari 2024 beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission, som väntas tillföra Bolaget en likvid om cirka 83 MSEK. Byggmästarens totala åtagande uppgår till ca 58 MSEK, fördelat på 17 MSEK i pro-rata teckningsförbindelse och 41 MSEK i garantiåtagande, för det fall emissionen inte skulle bli fulltecknad genom företrädesrätt.
Styrelsen för Byggmästaren föreslår årsstämman 2024 att besluta om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1,30 kronor (1,10) per stamaktie av serie A och serie B.

VD-kommentar
Fjärde kvartalet 2023 och början av 2024 var intensiva med både positiva och negativa händelser. Positivt var tre avyttringar i onoterade innehav. Negativt var Volta Trucks konkurs, vilket var en stor besvikelse. Byggmästarens fokus är att vara stor ägare i lönsamma bolag med tillväxtmöjligheter.
Safe Life, vårt största innehav, förvärvade fyra verksamheter i Nordamerika och har goda tillväxtutsikter. Green Landscaping redovisade ett starkt helår 2023 och expanderar i mellersta Europa. Team Olivia omsatte 5,2 miljarder kr 2023 och avyttrar sin svenska omsorgsverksamhet till Attendo. Fasticon avyttrade sitt utbildningsområde till Presto. Infreas helår 2023 var svagt, men bolaget planerar en nyemission för att möta ökande möjligheter.
Ge-Te Media avyttrade direktreklamverksamheten till North Media för 350 miljoner kr. Byggmästaren är en långsiktig investerare som fokuserar på aktivt ägande och värdeskapande. Under 2024 planeras återkomst med mer om verksamhetsutveckling.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | [email protected]

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 23 februari 2024, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: [email protected], Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
[email protected]
www.byggmastaren.com

Attachment
Serious News for Serious Traders! Try StreetInsider.com Premium Free!

You May Also Be Interested In

Related Categories

Globe Newswire, Press Releases